:: index :: szolgáltatásaink :: ISO minőségbiztosítás ::
tartalom
céginfó
elérhetQségünk
honlap készítés
partnereink
autósiskoláknak
Széchenyi Egyetem
fórum
 
 
ISO minőségbiztosítás


A minőségbiztosítási rendszerek készítéséhez az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: softeam@sp9001.softeam.hu

Cégek felkészítése az új ISO 9001:2000 szabványcsalád szerint

minőségirányítási rendszer kiépítése
minőségirányítás oktatása
minőségirányítás bevezetése, működtetése
belső audit végzése
a tanusító felé közvetítés
támogatási pályázat felkutatása, a pályázat megírása, beadása.
(a pályázó részéről adatközlés)
Felkészítő: SOFTEAM projekt 9001 Kft.
9022 Győr, Liszt F. u 38. Telefon: +3696/526-930 Mobil: +3620/9245-231
Témafelelős: Antal György minőségirányítási auditor Mobil +3620/9387475

Kitűzött célok:

hazai és nemzetközi téren is megfelelni a minőségi követelményeknek és a vevői igényeknek
versenyképes termékek és szolgáltatások biztosí tása
a vevő bizalmának megszerzése és megtartása a minőségi követelmények folyamatos teljesítésével
minőségközpontú gondolkodás elmélyítése

Az ISO 9001:2000 megvalósításának feltételei:

a bevezetés ügye mellett elkötelezett felső vezetés és cég kollektíva
megfelelően képzett és jól kiválasztott minőségirányítási vezető (a vezetés minőséggel foglalkozó képviselője)
stabil szervezet, optimáliskörülmények
pénzügyi fedezet
Az ISO 9001:2000 megvalósításának eszközei:

a felelősök egyértelmű megnevezése és rendszeres beszámoltatása
széleskörű gyakorlattal rendelkező tanácsadó alkalmazása
a rendszer belső felülvizsgálatának lehető legkorábbi megkezdése
az emberi erőforrás fejlesztése( a szervezet minden tagja növeli munkája minőségét)
ütemterv kidolgozása és bevezetése
megfelelő munkamódszer

Az ISO 9001:2000 megvalósításának módszere:

csoportmunka, amelybe a felsővezetőket is be kell vonni, hogy saját maguk is megtapasztalják a bevezetéssel járó nehézségeket. Ha a felsővezetés a bevezetés felelősségét a minőségügyi vezetőre ruházza át, a program nem fog sikeresen működni.

a megvalósítási menetrend minden fázisára lebontott tevékenységek:

előkészítés; tanácsadási, irányítási tevékenységek; kidolgozás; jelentés készítés

a minőségi dokumentumok széleskörű véleményeztetése
a cég minden dolgozójára kiterjedő ismétlődő oktatás
megfelelő munkamódszer

Minőségirányítási rendszer megvalósítása:

F

E

L

K

É

S

Z

Í

T

É

S

A
Minőségirányítás működtetése
B
Minőség dokumentáció
1.
Állapotfelmérés
Állapotfelmérés
2.
Oktatás
felső vezetés
minőségmenedzsment
dolgozók
3.
Eljárási utasítások (EU) összeállítása
Munkautasítások (MU) jegyzéke
5.
Eljárási utasítások bevezetése,
működtetése, Oktatás
4.
Minőségi kézikönyv(MK) összeállítása
6.
E l ő a u d i t á l á s
Minőségbiztosítás működtetés felülvizsgálata hibajavító intézkedések
Szabvány szerinti minőségelem megfelelőség vizsgálata, kiegészítések

V i s s z a e l l e n ő r z é s e k

a működtetésnél

az eljárás utasításoknál


T
A
N
U
S
Í
T
Á
S

7.
Tanusító auditálás
8.
Tanusítás átadás

A fázisok magyarázata

A vállalkozások számára nem érdektelen, hogy előre tájékozódjanak a minőségirányítás rendszer bevezetésének legfontosabb szakaszairól.

1. Állapotfelmérés

A helyzetfeltárás során a tanácsadó megismeri az adott vállalkozás tevékenységét. A felmérés módja kikérdezés és elbeszélgetés. Kérdőív kitöltése a meglévő minőségirányítás működtetéséről ill. minőségdokumentációról, valamint tájékozódás a meglévő munkautasítások, szabályzatok, szabványok, leírások létezéséről.

A több telephellyel rendelkező cégek telephelyeinek megtekintése következik.

A helyzetfelmérés lefolytatása után a tanácsadónak tisztában kell lennie a cégnél zajló folyamatokkal és részben a problémákkal.

2. Oktatás

Ez alatt többszintű oktatást kell érteni. Ennek során a felső vezetés és a minőségmenedzsment megismerkedik a minőségbiztosítás alapfogalmaival, céljaival és azzal, hogy annak bevezetése milyen feladatokat ró a cégvezetésre. Ezt az oktatást célszerű az eljárás minél korábbi fázisában megrendezni. Nagyobb vállalkozások esetén lehetséges az oktatást kihelyezve tartani. A későbbi tanusítást végző cég egynapos ( sőt 2-3 órás) eligazító oktatást is vállal.

A később megtartott tréningek segítséget adnak a minőségbiztosítás bevezetésénél.

Mindkét esetben bemutatásra kerül a szabvány, annak ajánlásai, alkalmazásuk a szolgáltatás területén.

Az oktatás során készséget kell elsajátítani a vevőközpontú gondolkodásra, a folyamatos javítás módszereinek alkalmazására és a szabályozási képességre.

3. Az eljárási utasítások összeállítása

A minőségi elemeknek megfelelően eljárási utasításokat kell kidolgozni mint a menedzsment mint a cégen belűli kisebb egységek számára. Ezen utasítások tartalmazzák a tevékenységek rövid leírását, a minőségbiztosítási szempontokat és a minőségi bizonylatok kezelését.

Az eljárási utasításokhoz kapcsolódó munkautasítások. ellenőrzési utasítások, technológiai leírások, adatlapok, mellékletek, szabványlisták és egyéb szükséges okmányok összeállítása, rendszerezése a minőségi munka elvégezhetőségének, megkövetelhetőségének az alapja. Ezen dokumentumok kapcsolódása a minőségi dokumentációhoz jelenti a minőségbiztosítás bevezetésének a lehetőségét.

4. A minőségi kézikönyv összeállítása

A minőségi kézikönyv a vállalkozás cégvezetése által kidolgozott és jóváhagyott üzleti filozófia figyelembevételével készített alapdokumentum.

Magában foglalja a vállalkozás szervezeti felépítését, működési rendjét, az egyes munkafolyamatok leírását, az ellenőrzés rendszerét, stb. általában minden olyan - a vállalkozás sajátosságainak megfelelő - szabályozást rögzít egységes rendszerbe foglalva, amely a minőségi szintnek megfelelő munkavégzéshez szükséges. Meghatározza a minőségügyi megbízott feladat- és hatáskörét.

A kézikönyv elkészítését a tanácsadó cég megbízás alapján vállalja. A cégvezetésnek és az időközben kinevezett minőségi megbízottnak a kézikönyv konkrét utasításokat tartalmazó részének kidolgozásában aktívan részt kell vennie. Ennek során az egyes fejezetek tartalmát jóvá kell hagyni.

5. Az eljárási utasítások bevezetése, működtetése

A kézikönyv és a csatlakozó utasítások elkészülte után az ügyvezetés elrendeli a minőségbiztosítás bevezetését.

A bevezetés korai szakaszában oktatásra kerül sor, melynek során a minőség fogalmát tudatosítják a csoporton belül, vázlatosan ismertetik az ISO szabvány dokumentációs rendszerét, a minőségügyi kézikönyvet, valamint felkészítik a résztvevőket, hogy képesek legyenek a működési folyamatok meghatározására, leírására. Nagyon fontos, hogy a résztvevők kellően motiváltak legyenek a minőség iránti teljes elkötelezettségre.

Ezt követi a bevezetésnek egy intenzív önálló szakasza, amelyben a tanácsadók személyes kapcsolatban állnak a résztvevőkkel (vállalkozásokkal), ugyanakkor azonban csoportos foglalkozásokra is sor kerül.

A bevezetés sikere elsősorban a felső vezetés hozzáállásától, elkötelezettségétől függ. A vezetés szerepe a teamek munkájának segítése, hogy a teameket a hatásos bevezetésre ösztönözze, segítse a kommunikációt a különböző szervezeti egységek között.

6. Előauditálás
Amikor - a vállalkozás saját megítélése szerint - a kialakított rendszer már működik, akkor célszerű független auditorokkal megvizsgáltatni, hogy milyen mértékben sikerült a bevezetés. Ennek előnye, hogy a tanúsítás költségeinek töredékéért egy gyakorlatilag ugyanolyan szigorú vizsgálatot végeznek. Erről egy jelentés készül, amelynek ajánlásai alapján végre lehet hajtani a szükséges változtatásokat, helyesbítő intézkedéseket. Egyidejűleg az előauditot végző még egyszer ellenőrzi a dokumentált minőségelemek megfelelését.
A visszaellenőrzések addig folytatódnak amíg a minőségirányítási rendszer nem müködik hatékonyan.
Ettől kezdve az elkészült előírások az összes dolgozóra nézve kötelező érvényűek. Mindenki köteles a kézikönyv és az eljárási utsítások szerint végezni munkáját. Ezt a minőségi megbízott irányítja és ellenőrzi.

A belső auditor képzésre, majd a hivatalos tanúsítást megelőzően a tanácsadó javaslatot tesz. A programot egy végső csoportmegbeszélés zárja, amelyen kiértékelik az előauditálás eredményeit..

7. Tanusító auditálás

Kezdettől fogva hangsúlyozni kell, hogy a minőségbiztosítási rendszer bevezetése és az erről készülő tanúsítvány nem feltétlenül egymást követő tevékenységek..

Amennyiben a vállalkozás igényli a Tanúsítványt (Certifikat), akkor egy általa kiválasztott független intézettel kell elvégeztetni. Az intézet delegálja az auditorokat, akik egy többnapos vizsgálat során megállapítják a vállalkozás alkalmasságát a tanúsításra.

A tanusító auditorok először az érvényes minőségi dokumentumokat (esetleg további, érvényes dokumentumokat) vizsgálják felül, hogy azok megfelelnek-e a megállapodást képező szabványoknak követelményeinek. A minőségi dokumentumok megfelelő minősítése után a minőségbiztosítás működtetését vizsgálják meg. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságoknak a hibajavító tevékenység alapján történő kijavítása után befejező auditra kerül sor.

8. Tanusítás átadás

Megfelelő tanusító jegyzőkönyv esetén a tanusító cég javaslatával felterjesztik a vizsgált céget a tanusítványt kiadó bizottsághoz. A bizottság megvizsgálja a felterjesztést és kedvező esetben kiadja a tanusítványt.

Garanciák

Megvalósítási garancia:
A helyileg Győrben elérhető szakemberek gyorsan tudnak reagálni a munka közben felmerülő problémákra, naprakész munkakapcsolatot tudunk így kialakítani a cégek illetve a felkészítők között. A cég számára nem közömbös az a szempont sem, hogy a felkészítő rugalmasan és munkaidő takarékosan tudja a feladatokat ütemezni, figyelembe tudja venni a cég idényjellegű leterheltségét, és biztosítani képes, hogy a területileg szétszórt munkahelyekről ne kelljen a központba jönni a feladatok megbeszélésére, hanem a felkészítő segítségével a helyszíneken lehet a problémákat megoldani

Referenciák:

ÜGYFELEINK

SZÉKHELY

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET

MEGBÍZÁS

TANUSÍTÓ

Haladás Szövetkezet Pacsa Acélhordó gyártás

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
VT Mechanika Székesfehérvár Járműalkatrész gyártás

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H RT Győr Magasépítőipar és fővállalkozás

ISO 9001

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Transz Kft Győr Szállítás, földmunka, daruzás, fenntartás

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Beton Kft Győr Beton előállítás, betonelemgyártás

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Acélszerkezeti Kft Győr Acélszerkezeti elemgyártás
lakatosipari tevékenység
épületi lakatosszerelés

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Clima Kft Győr Klímaberendezés, fűtés, elektronika szerelés

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Penta Kft Győr Köművesipari tevékenységek, szigetelés

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Kereskedőház Kft Győr Építőipari anyagok,
üzemanyagok eladása
autómosás

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Tip Szervíz Kft Győr Hő-, víz-, villamos energia
Szolgáltatás

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre
INTEGRÁL-H Építőmesteri Kft Győr Építőipari kivitelezés

ISO 9002

ÉMI-TÜV BAYERN
Szentendre

:: webmaster :: kezdőoldal ::