TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

2006/2007 őszi félév

 

 

A tantárgy címe:     Informatika / Informatikai alapok.

A tantárgy kódja:    N_IN16

A tantárgy célja:

Az Informatikai alapok c. tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a megismertessük a hallgatókkal azokat az alapvető ismereteket, amelyekkel elősegítjük beilleszkedésüket az információs társdalomba. Alapot adjunk a következő félévek Informatika adatbázis-kezelés, Alkalmazott informatika tantárgyához.  Az alkalmazott információs rendszer alapstruktúrájának megfelelően alapozó ismereteket kapnak a hardver, rendszerszoftver, felhasználói szoftver komponensekből. A tárgy oktatásának további célja, hogy a megismertessük a hallgatókkal az információs rendszerek tervezésének elveit, a tervezés módszereit és eszközeit. A jelenlegi tervezési metódusok fejlődését a tervezés történeti áttekintése teszi érthetőbbé Az előadásokon és a gyakorlatokon a tárgy foglalkozik az Internet kialakulásával, alapjaival, az elektronikus kereskedelem informatikai – közgazdasági összefüggéseivel, a gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel.

A tantárgy oktatása során feltételezzük a hallgatók korábban megszerzett számítástechnikai ismereteit.

Előtanulmányi követelmény: N_SZ02

Az előadásokon és a gyakorlatokon a megjelenés nem kötelező.

 

Oktatásra kerül:     Gazdálkodási szakon, valamennyi szakirányon.

Tantervi forma:     Előadás:           1 óra/hét          (2 hetente 2 óra)

                                 Gyakorlat:        1 óra/hét          (3 hetente 3 óra)

Előadó:                    Dr. Csonka Béla György

Gyakorlatvezető:    Dr. Csonka Béla György

                                

Számonkérés, értékelés:

A félév vizsgával zárul:

A vizsgára bocsátás feltételei:

·        a vizsgát csak érvényes aláírással lehet megkezdeni.

·        a kiadott honlap tervezési feladatot a gyakorlati órán lehet beadni. A beadás határideje a hallgató gyakorlati óra beosztása szerinti utolsó gyakorlati óra. A beadás során honlap elkészítésének folyamatára kérdéseket teszek fel, amelyekre elfogadhatóan kell válaszolni.

A gyakorlatokon megszerzett ismeretekről a laboratóriumban ( B6 ) kell számot adni az utolsó gyakorlati órán. Minden hallgatónak az az utolsó gyakorlati órája, amely a háromhetenkénti turnusokban az utolsó, negyedik alkalom. 

 

A honlap tervezési feladat:

 

Oktatásra kerülő fontosabb témakörök:

·        az elektronikus számítógép korai története

·        adat-, és információábrázolás és feldolgozás, számrendszerek

·        a számítógéprendszerek fogalma, elemei

·        a hardver fogalma, csoportosítása, elemei

·        perifériák, háttértároló közegek

·        a szoftver szűkebb és tágabb értelmezése

·        operációs rendszerek, számítógép üzemmódok

·        az informatika fogalma, az informatika területei

·        információs rendszerek tervezése, kivitelezése, szervezése

·        adatbázis-tervezési alapok: adat és információ, az ismeretkezelés módjai,

·        Internet és intranet, böngészők, E-mail levelezés

·        elektronikus kereskedelem, e-business

 

 

Szakirodalom

[1].    Csala Péter, Csetényi Arthúr, Tarlós Béla: INFORMATIKA ALAPJAI

[2].    Katona Endre: Bevezetés az informatikába

[3].    Raffai Mária: Az informatika fél évszázada

[4].    Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés       

 

Az előadó az előadásokon a napi informatikai változásokhoz igazodva további ismeretanyagra (folyóirat cikkre, WEB-en megjelent cikkre, könyvrészletre) is felhívhatja a figyelmet, amit a vizsgán számon kérhet. A szakirodalmi jegyzék megtekinthető továbbá a www.softeam.hu/sze  honlapon, az IN16  menüpont alatt.

                                                                                                                              

                Dr Sziray József                                                                                   Dr Csonka Béla György

                  tanszékvezető                                                                                         egyetemi adjunktus

 

 

 

                                                                                                                          

Győr, 2006. szeptember 06.